BSEDESIGN INVENTIONS IDEAS LTD

REGULAMIN

 

 §1. Informacje ogólne 

 

1. Strony Internetowe BSEDESIGN działające pod adresami www.bsetuning.pl, www.bsedesign.pl, www.bse.com.pl, www.allegro.pl

oraz www.ebay.pl z możliwością zakupów poprzez internet prowadzone są przez

firmę

BSEDESIGN INVENTIONS-IDEAS LTD
adres: Flat 10 246 Bromley Road Catford London SE6 2AH

korespondencja Polska:
adres: ul. Konstytucji 3 Maja 71/6 69-100 Słubice
.

kontakt e-mail: design@bsetuning.pl, telefon: +48 602 498 490

 

 §2. Procedura składania zamówienia 

 

1. Warunkiem dokonywania zakupów za pośrednictwem internetu jest kliknięcie przez Klienta przycisku "KUP TERAZ" dostępnym na ww. stronach.

2. Poprzez złożenie zamówienia  Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje go.

3. Zamówienia na towary znajdujące się w aktualnej ofercie firmy BSEDESIGN przyjmowane są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem

ww stron internetowych. Nie ma możliwości składania zamówień telefonicznych.

4. W czasie składania zamówienia wg formularza Klient dokonuje:

wyboru zamawianych produktów wraz z ilościami bądź usług

wyboru wykonania indywidualnego zamówienia

wyboru sposobu płatności

określenia formy oraz dokładnego adresu dostawy

Po złożeniu przez Klienta zamówienia przesyłam potwierdzenie złożonego zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia uważa się, iż strony

zawarły umowę sprzedaży bądź umowę o świadczeniu usług.

5. Firma BSEDESIGN w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówienia oraz jego anulowanie w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności lub

wiarygodności złożonego zamówienia.

6. Umowę sprzedaży bądź umowę o świadczenie usług uznaje się za zawartą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Poprzez dokonanie zakupów w firmie BSEDESIGN, Klient oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 roku " O ochronie danych osobowych"

(Dz. U.2000 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę BSEDESIGN w celach realizacji zamówienia oraz do celów

marketingowych.

 

 §3. Realizacja zamówienia

 

1.  Zamówienie trafia do realizacji:

w przypadku płatności przelewem tradycyjnym - po otrzymaniu przez firmę BSEDESIGN potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta

(stosowna kwota zaksięgowana na rachunku bankowym firmy BSEDESIGN)

w przypadku płatności elektronicznej (przelew on-line, karta płatnicza on-line, itp.) - po otrzymaniu przez BSEDESIGN potwierdzenia wykonania transakcji.

2.  Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronach sprzedaży, a w szczególności podanie numeru telefonu oraz

adresu e-mail umożliwiającego potwierdzenie oraz ewentualną weryfikację zamówienia. Zamówienia złożone bez podania tych danych nie będą realizowane.

3. Warunkiem przyjęcia zamówienia i możliwości jego realizacji jest otrzymanie od Klienta akceptacji projektu pocztą e-mail zgodnie z instrukcjami wysłanymi do Klienta przez

przedstawiciela firmy BSEDESIGN. Zamówienia i potwierdzenia telefoniczne nie będą realizowane.

4. Firma BSEDESIGN nie gwarantuje, że wszystkie projekty indywidualne będzie można zrealizować.

5.  Zamówienia realizowane są do 10 dni roboczych. Wysyłka zamówienia poprzedzona jest informacją drogą e-mail-ową.

6.  Czas realizacji zamówienia wskazany przez firmę BSEDESIGN jest sumą czasu produkcji projektu i przygotowania zamówienia do wysyłki, liczony od momentu akceptacji

projektu poprzez pocztę e-mail.

7. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Klient ma do wyboru następujące opcje:

a) Na terenie Polski:

Poczta Polska przesyłka priorytetowa - 2 dni robocze

Poczta Polska przesyłka ekonomiczna - 3-5 dni roboczych

odbiór osobisty - 1 dzień

b) Unia Europejska:

Poczta Polska przesyłka priorytetowa - 1 tydzień

c) Poza Unią Europejską:

Poczta Polska przesyłka priorytetowa - 1-2 tygodnie

8.  Firma BSETUNING nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

9. Koszt dostawy ponosi Klient zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronach BSEDESIGN.

10. Zamówienie zostanie dostarczone pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym. Wszelkie zmiany w zakresie adresu dostawy dokonane przez Klienta po

wysłaniu zamówienia (błędny adres, nieodebranie przesyłki w terminie itd.) dokonywane będą na koszt Klienta.

11. Każde zamówienie obejmujące więcej niż jeden produkt traktowane jest jako całość. Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia partiami, w zależnościod rodzaju

wykonania projektu indywidualnego będącego przedmiotem zamówienia.

12. Firma BSEDESIGN w żaden sposób nie odpowiada za nieterminowe dostarczanie przesyłek przez Pocztę Polską.

13. W przypadku wyboru usługi "odbiór osobisty w firmie BSEDESIGN" Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów w ciągu kolejnych 14 dni kalendarzowych,

liczonych od daty wysłania wiadomości e-mailowej informującej, iż zamówienie zostało zrealizowane. Po tym okresie w przypadku braku odbioru transakacja zostanie anulowana.

14. Firma BSEDESIGN zastrzega sobie prawo do odstąpienia przyjęcia i realizacji zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

15. Niektóre z dostępnych towarów mogą być wykorzystane w sposób niezgodny z warunkami poruszania się po drogach publicznych. Firma BSEDESIGN

nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie towarów w sposób niezgodny z prawem.

16. Firma BSEDESIGN nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane nieprawidłowym montażem lub niewłaściwym wykorzystywaniem towarów. Każda wątpliwość

dotycząca montażu określonej części powinna być skonsultowana z serwisem we własnym zakresie.

17. Towary sprzedawane na stronach firmy BSEDESIGN mogą być niedopuszczone do ruchu drogowego - tylko do sportu ( np. zloty klubowe ).

 

 §4. Zmiana zamówienia 

 

1. Klientowi firmy BSEDESIGN przysługuje prawo do wprowadzania zmian w projekcie pod warunkiem, że nie zostało jeszcze zaakceptowane poprzez pocztę e-mail przez Klienta

(informacja e-mail o akceptacji projektu i wdrożeniu do produkcji)

a) Klient może dokonać następujących zmian:

zmiana czcionki

zmiana koloru wybranych elementów

anulowanie projektu

zmiana projektu

2. Klientowi firmy BSEDESIGN przysługuje prawo do wprowadzania zmian w zamówieniu pod warunkiem, że nie zostało ono wysłane do Klienta

(informacja e-mail o wysłaniu zamówienia)

a) Klient może dokonać następujących zmian:

zmiana adresu dostawy

zmiana zamówionych ilości

podział lub łączenie zamówień

 

 §5. Płatności 

 

1. Firma BSEDESIGN honoruje następujące formy płatności:

płatność kartą kredytową/debetową on-line

przelew tradycyjny lub elektroniczny (system PayU)

2. Firma BSEDESIGN zastrzega sobie prawo do uruchamiania bądź wyłączania poszczególnych form płatności określonych w pkt. 1, bez uprzedniego informowania Klientów.

3. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się sprzedaż towaru na fakturę VAT z odroczonym terminem płatności. Jednak w tej sytuacji firma BSEDESIGN zastrzega sobie

prawo do wcześniejszej weryfikacji Klienta oraz może zażądać przedpłaty w wysokości 50% wartości zamówienia. Z opcji tej nie mogą korzystać Klienci będący osobami fizycznymi.

4. Zamówienia wysyłane z poza terytorium Polski mogą być opłacone tylko za pomocą karty kredytowej on-line.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

 

 §6. Zmiany cen, aktualizacje dostępności towaru i promocje

 

1. Wszystkie ceny widoczne na stronach BSEDESIGN podane są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy.

2. Firma BSEDESIGN zastrzega sobie prawo do zmian cen oferowanych produktów. Zmiany mogą nastąpić w momencie nowego wystawienia produktów do sprzedaży.

3. Ceny widniejące na stronach internetowych BSEDESIGN oraz opisy prezentowanych towarów i usług stanowią jedynie informację handlową i nie są ofertą w rozumieniu przepisów

Kodeksu Cywilnego. Nabywają one charakteru wiążącego z momentem otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia do realizacji przez firmę BSEDESIGN na zasadach

przewidzianych poniżej.

4.  Firma BSEDESIGN zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania produktów ze sprzedaży w dowolnym czasie i bez uprzedniego informowania Klientów.

5.  Firma BSEDESIGN zastrzega sobie prawo do organizowania akcji promocyjnych, wyprzedażowych itp. w dowolnym zakresie czasowym, ofertowym oraz cenowym. Jeśli

dana akcja promocyjna jest ograniczona ilościowo (np. wyprzedaż), zamówienia realizowane są w kolejności ich składania, aż do wyczerpania zapasów. W momencie wyczerpania

zapasów promocja ulega zakończeniu, a zamówienia nie będą przez firmę BSEDESIGN potwierdzane.

6.  Promocje organizowane przez firmę BSEDESIGN nie łączą się.

 

§7. Zwroty i reklamacje

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny"

(Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.) Klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą (konsument)

ma prawo nie podjąć przesyłki, bądź zwrócić zakupiony towar bez podawania przyczyny w przeciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 4 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.)  jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy na odległość nie przysługuje

konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. Zwrot towaru może nastąpić tylko wówczas, gdy towar jest pełnowartościowy, nie nosi znamion użytkowania, kopiowania oraz nie jest w żadnym stopniu uszkodzony bądź zniszczony.

Wraz z towarem Klient ma obowiązek dostarczyć ksero dokumentu zakupu.

4. W przypadku skorzystania z uprawnienia, przez Klienta z przysługującego mu prawa opisanego w pkt. 1 powyżej, firma BSEDESIGN zobowiązuje się do zwrotu

kwoty w wysokości dokonanej przez Klienta przedpłaty w ciągu 10 dni roboczych w następujących przypadkach:

przelew tradycyjny - zwrot na wskazany przez Klienta rachunek bankowy

transakcja on-line (karta kredytowa, przelew elektroniczny) - zwrot wykonany zostanie poprzez platformę PayU

5. Jeśli Klient dokonuje zwrotu towaru, który odbierany był osobiście w firmie BSEDESIGN stosuje się następujące zasady:

płatność gotówką - natychmiastowy zwrot wartości zamówienia w gotówce w firmie BSEDESIGN

płatność kartą płatniczą/kredytową - zlecenie zwrotu należnej kwoty poprzez system płatności kartami w firmie BSEDESIGN

6. Firma BSEDESIGN nie zleca przekazów pocztowych

7. Firma BSEDESIGN nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Wynikające z tego tytułu koszty ponosi Klient.

8. Zwrot towarów tylko w oryginalnych opakowaniach.

9. Na podstawie art. 10, pkt. 3, ust. 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. "O ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną

przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm. z dnia 02 marca 2000 r.) nie zwracam kosztów przesyłki oraz prowizji za płatność kartą płatniczą.

10. Wszystkie towary dostępne w firmie BSEDESIGN pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

11. Jeżeli Klient stwierdzi, iż zamówiony towar posiada wady techniczne lub uszkodzenia powstałe w trakcie dostawy, powinien go odesłać przesyłką pocztową

na adres firmy BSEDESIGN z dopiskiem "Reklamacja". Do przesyłki należy dołączyć kopię dowodu zakupu oraz pismo określające powód reklamacji.

12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń lub wad technicznycch powstałych podczas transportu dokonywanego przez kuriera, będą rozpatrywane jedynie w sytuacji,

gdy wada lub uszkodzenie zostały zgłoszone kurierowi w momencie odbioru przesyłki. Podstawą reklamacji w takiej sytuacji jest spisanie w obecności kuriera

protokołu reklamacyjnego.

13. W przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną, firma BSEDESIGN ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach wskazanych

w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 roku "O szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego" (Dz. U. 2002 Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

14.  Koszty związane z wysłaniem reklamowanego towaru do firmy BSEDESIGN są zwracane Klientowi po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.

15. Firma BSEDESIGN zastrzega sobie 14 dniowy termin rozpatrzenia reklamacji. O fakcie przyjęcia lub odrzucenia reklamcji firma BSEDESIGN poinformuje Klienta pisemnie

e-mailowo lub listownie.

16. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe

(np. ze względu na niemożność wyprodukowania ponownie danego wzoru projektu) firma BSEDESIGN zwróci Klientowi na wskazany rachunek bankowy równowartość ceny

towaru bądź też zaoferuje inny znajdujący się w ofercie produkt w tej samej cenie.

17. W przypadku reklamacji sprzętu elektronicznego, wszelkie usługi serwisowe wykonywane są bezpośrednio przez producenta, dystrybutora bądź importera sprzętu

lub wskazane firmy zewnętrzne. Szczegóły procesu reklamacji i serwisu określone są w gwarancji dołączonej do każdego sprzedawanego towaru.

 

§8. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo

 

1. Dane osobowe Klientów firmy BSEDESIGN są chronione zgodnie z zasadami wskazanymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 "O ochronie danych osobowych"

(tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest firma BSEDESIGN.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych.

3  Dane Klientów (osobowe, transakcyjne, historia zakupów, płatności itp.) przechowywane są na serwerze zewnętrznym chronionym zarówno przed włamaniami

jak i awariami fizycznymi. Dostęp do danych ma tylko jeden przedstawiciel firmy BSEDESIGN.

4. Każdemu Klientowi firmy BSEDESIGN przysługuje pełne prawo wglądu w dane osobowe, pełna ich modyfikacja, jak również całkowite usunięcie danych.

 

§9. Postanowienia końcowe

 

1  Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą BSEDESIGN INVENTIONS -DEAS. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnianie istotnych postanowień

zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką paragonu bądź faktury VAT, z zastrzeżeniem wymogów przewidzianych przepisami

prawa dla umów zawieranych z konsumentami.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży/usług jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku

"O ochronie niektórych praw konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

4. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 04.02.2017 roku

5. Firma BSEDESIGN zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie od momentu opublikowania

ich na stronie www.bsetuning.pl. Zamówienia złożone przed datą aktualizacji Regulaminu realizowane są na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

6. Regulamin w formie pisemnej dostępny jest w siedzibie firmy BSEDESIGN.

 

Niniejszy zapis obowiązuje od dnia 04.02.2017 roku