BSEDESIGN INVENTIONS-IDEAS LTD

INFORMACJE PRAWNE

 

 

Niniejsza witryna  jest obsługiwana przez BSEDESIGN INVENTIONS-IDEAS LTD, firmę brytyjskiego prawa handlowego z siedzibą przy
adres: Flat 10 246 Bromley Road Catford London SE6 2AH

korespondencja Polska:
adres: ul. Konstytucji 3 Maja 71/6 69-100 Słubice
.

 

Proszę uważnie przeczytać niniejsze warunki przed korzystaniem z Witryny. Korzystając z Witryny potwierdzają Państwo akceptację niniejszych warunków bez względu na to,

czy zdecydują się Państwo na zarejestrowanie na Witrynie firmy BSEDESIGN. Jeżeli nie akceptują Państwo powyższego, prosimy nie korzystać z Witryny.

 

Uwagi

 

Informacje zawarte w niniejszej Witrynie mają być tak spójne i aktualne, jak to jest możliwe. Zastrzegamy jednak prawo do każdorazowej zmiany, bez uprzedniego zawiadomienia,

cen, kolorów, materiałów, wyposażenia, specyfikacji technicznej, modeli oraz ich dostępności.


Niektóre odnośniki (linki) zamieszczone w tej Witrynie mogą odsyłać do witryn obsługiwanych przez niezależne podmioty. Informacje tam zamieszczane są na wyłączną

odpowiedzialność właścicieli tych witryn. BSETUNING nie sprawuje kontroli, ani nie ponosi odpowiedzialności za zawartość niezależnych witryn, a odnośniki do tych witryn

umieszcza dla wygody użytkowników Witryny.

 

Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Własność intelektualna

 

Wszelkie materiały znajdujące się w Witrynie stanowią własność  firmy BSEDESIGN. Materiały nie mogą być kopiowane, ani powielane,
z wyjątkiem przeglądania ich w trybie online. Jednakże, możliwe jest drukowanie całych stron Witryny dla własnego użytku na poniższych warunkach:

(a) żadne dokumenty lub grafiki z Witryny nie podlegają jakimkolwiek modyfikacjom;

(b) żadne grafiki z Witryny nie są wykorzystywane niezależnie od towarzyszącego im tekstu;

(c) prawa autorskie i znak towarowy BSEDESIGN oraz pozostałe ostrzeżenia są uwidocznione na wszystkich kopiach.

 

Niezależnie od powyższych postanowień BSEDESIGN może umożliwić pobieranie z Witryny materiałów elektronicznych, takich jak: tapety na pulpit,

wygaszacze ekranu lub inne pliki. Pobrane materiały podlegają powyższym postanowieniom.

 

Jakiekolwiek wykorzystanie elementów Witryny odbiegające od niniejszych warunków jest zabronione.

Materiały w Witrynie zostały szczegółowo zweryfikowane i sprawdzone na każdym etapie ich wykonania.

Niezależnie od powyższego, firma BSEDESIGN zaleca użycie oprogramowania antywirusowego podczas korzystania z Witryny.

 

2. Odnośniki do Witryny


W przypadku zamiaru umieszczenia odnośników do Witryny, należy używać tylko odnośników do strony głównej BSEDESIGN.

 

3. Dostępność Witryny

 

BSEDESIGN podejmuje działania w celu zapewnienia dostępności Witryny przez 24 godziny na dobę, jednak BSEDESIGN nie ponosi żadnej odpowiedzialności,
w przypadkach czasowej niedostępności Witryny z powodu awarii systemu, prac administracyjnych i z przyczyn od niego niezależnych.

 

4. Materiały użytkownika Witryny

 

Wszelkie materiały przekazywane lub przesyłane przez użytkownika do Witryny, za wyjątkiem informacji umożliwiających identyfikację tożsamości,

które objęte są polityką ochrony prywatności firmy BSEDESIGN, nie mają charakteru poufnego oraz nie są prawnie zastrzeżone.

Firma BSEDESIGN nie ponosi odpowiedzialności za takie materiały.

Firma BSEDESIGN oraz osoby przez nią wskazane mają prawo do kopiowania, ujawniania, rozpowszechniania, umieszczania ich na swojej stronie

oraz do wykorzystywania takich materiałów oraz zawartych w nich danych, obrazów, dźwięku, tekstu itp. w dowolny inny sposób i w dowolnym celu.

 

Zabrania się przesyłania lub przekazywania na lub z Witryny jakichkolwiek treści:

(a) zawierających pogróżki, treści zniesławiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych, podżegających, obraźliwych, pornograficznych, obelżywych, wzywających do nienawiści rasowej, dyskryminacji, zawierających groźby, gorszących, podburzających, bluźnierczych, naruszających poufność lub prywatność, lub takich, które mogą sprawiać przykrość lub powodować niedogodność; lub

(b) dla których użytkownik nie uzyskał wszelkich koniecznych zezwoleń i/lub zgód, lub
(c) które stanowią lub powodują zachowanie, które mogłoby być uznane za przestępstwo karne, powodować powstanie odpowiedzialności cywilnej, lub które w inny sposób byłyby niezgodne z prawem lub naruszałyby prawa osób trzecich w jakimkolwiek państwie na świecie; lub
(d) które powodują szkody techniczne (w tym między innymi wirusów komputerowych, bomb logicznych, koni trojańskich, robaków internetowych, innych elementów i danych o strukturze niszczącej, czy innego złośliwego oprogramowania lub szkodliwych danych).

Zabrania się korzystania z jakichkolwiek zasobów Witryny w sposób niedozwolony, w tym między innymi stosowania hackingu.

 

Firma BSEDESIGN będzie w pełni współpracowała z organami ścigania lub sądami zwracającymi się z prośbą lub nakazem ujawnienia tożsamości

oraz zlokalizowania osoby zamieszczającej treści z naruszeniem niniejszego punktu 4.

 

5. Aktualność informacji

 

Informacje zamieszczone na tej stronie przeznaczone są dla klientów firmy BSEDESIGN w Polsce i poza jej granicami.

Firma BSEDESIGN dołoży uzasadnionych starań w celu zapewnienia dokładności i aktualności informacji zawartych w Witrynie.

Z uwagi jednak na charakterystykę rynku samochodowego oraz zmiany specyfikacji samochodów wprowadzane podczas okresowych aktualizacji itp.,

produkty prezentowane w niniejszej Witrynie mogą różnić się od tych z bieżącej oferty.

Niektóre elementy wyposażenia tutaj opisane i zaprezentowane mogą być dostępne jedynie w wybranych krajach lub dostępne jedynie za dodatkową odpłatnością.

Doradza się zatem konsumentom sprawdzenie cech konkretnego zamawianego produktu przy składaniu zamówienia u sprzedawcy.

Firma BSETUNING zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie specyfikacji produktów i nie ponosi odpowiedzialności za żadne roszczenia

lub straty wynikające z polegania na treści zamieszczonej w Witrynie.

 

Oświadczeń znajdujących się w niniejszej Witrynie nie należy traktować jako wiążących.

Wszelkie materiały dostępne w Witrynie są dostarczane „takimi, jakimi są” bez żadnych warunków, gwarancji lub innego rodzaju zastrzeżeń.

W związku z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, firma BSEDESIGN udostępnia Państwu niniejszą Witrynę na takiej zasadzie,

że BSEDESIGN wyklucza wszelkie oświadczenia, gwarancje, warunki lub innego rodzaju ustalenia (w szczególności wszelkie zrozumiane warunki),

które z wyłączeniem niniejszych warunków korzystania z Witryny, mogłyby w jakikolwiek sposób dotyczyć Witryny.

 

6. Odpowiedzialność

 

Firma BSEDESIGN oraz osoby będące członkami zarządu firmy, dyrektorami, pracownikami lub agentami nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek szkody powstałe

po stronie użytkownika Witryny lub osób trzecich (w szczególności jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie szkody lub szkody wtórne, lub utratę dochodów,

utratę zysków, reputacji, danych, kontraktów, możliwości korzystania z pieniędzy, straty lub szkody spowodowane lub związane w jakikolwiek sposób z zakłóceniem działalności,

niezależnie czy spowodowanych czynem niedozwolonym, w tym w szczególności, zaniedbaniem, umową czy jakimkolwiek innym czynnikiem),w związku z zawartością Witryny,

korzystaniem z niej lub brakiem takiej możliwości, użyciem stron, do których odsyła Witryna lub materiałów tam dostępnych, w szczególności szkód wywołanych

przez wirusy mogące zainfekować komputer użytkownika, oprogramowanie, dane lub inne mienie, z powodu dostępu

użytkownika do Witryny, korzystaniem z niej lub przeglądaniem Witryny lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów z Witryny, albo ze stron do których odsyła Witryna.

Powyższe nie wyłącza, ani nie ogranicza odpowiedzialności BSEDESIGN za:

(a) śmierć lub obrażenie ciała spowodowane zaniedbaniem ze strony firmy BSEDESIGN;

(b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;

(c) jakiekolwiek zdarzenie, za które odpowiedzialność nie może być wyłączona, ani ograniczona przez właściwe prawo.

 

7. Prawo właściwe i jurysdykcja


Wszelkie spory mogące powstać w związku z niniejszą Witryną będą rozstrzygane przez sądy i zgodnie z prawem właściwym danego kraju sprzedaży.

 

Niniejszy zapis obowiązuje od dnia 04.02.2017 roku